การใช้ Object ใน PHP 4 กับ 5 ต่างกันยังไง ?

การ Initialize Object เพื่อให้ได้ Object ใน PHP 4 นั้นจะเป็นการ Pass-by-Value แต่ใน PHP 5 จะเป็นการ Pass-by-Reference แทน จากโค้ดตัวอย่างด้านล่างนี้

PLAIN TEXT

PHP:

 1. class userClass {

 2. ? ? var $data = ‘Hello’;

 3. ? ? function talk() {

 4. ? ? ? ? echo $this->getData();

 5. ? ? }

 6. ? ? function setData($val){

 7. ? ? ? ? $this->data = $val;

 8. ? ? }

 9. ? ? function getData(){

 10. ? ? ? ? return $this->data;

 11. ? ? }

 12. }

ทำการ Initialize Object โดยกำหนดชื่อ Reference-Name ว่า $obj1

PLAIN TEXT

PHP:

 1. // PHP 5

 2. // Assigned-by-Value Format

 3. // Override operation with Assigned-by-Reference

 4. $obj1 = new userClass();

 5. // PHP 4

 6. // Assigned-by-Value Format

 7. // Used more memory

 8. $obj1 = new userClass();

 9. // PHP 4 same way with PHP 5

 10. // Assigned-by-Reference Format

 11. // E_STRIC Error in PHP 5 and Removed in PHP 6

 12. $obj1 =& new userClass();

PLAIN TEXT

CODE:

 1. $obj1 ——–> [OBJECT DATA]

ในการ Initialize Object ใน PHP 4 นั้น ถ้าใช้แบบทั่วไปใช้ใช้กันคือแบบ Assigned-by-Value นั้น Object ที่ถูกสร้างขึ้นมาตอน Initialize แล้วถูก copy (clone) ไปยังตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมา ซึ่งการทำแบบนี้จะเสีย memory เพิ่มขึ้น แต่ถ้าใช้การ Initialize Object แบบ Reference กับตัวแปร object แทนการ copy (clone) ข้อมูลใส่ตัวแปรนั้น โดยต้องใช้การทำ Assigned-by-Reference แทนแบบ Assigned-by-Value โดยที่ Initialize Object เพื่อสร้าง Object จะมีการสร้างบนหน่วยความจำ แล้วมีตัวแปรไป Reference มันเพื่ออ้างอิงค่าแทน

แต่ใน PHP 5 นั้นการ Initialize Object ก็ใช้รูปแบบ Assigned-by-Value ไปเลย แบบเดียวกับ Java ซะ แต่ผลก็จะเป็นการอ้างอิงแบบ Assigned-by-Reference ไปเลยในตัว ซึ่งการทำแบบนี้นั้นรวมไปถึงการทำ Assign-Value, Return-Value และการ Pass-Parameter ด้วย

เมื่อเรานำไปใช้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

PLAIN TEXT

PHP:

 1. $obj1->talk();

 2. $obj2 = $obj1;

 3. $obj1->talk();

 4. $obj2->setData(“Hi”);

 5. $obj1->talk();

ก็จะได้ผลของ PHP 5 คือ

PLAIN TEXT

CODE:

 1. Hello

 2. Hi

โดยการทำงานนั้น $obj1 นั้นจะเรียก Method talk มา แล้วทำการ Assigned-by-Reference ให้กับ $obj2 ทำให้ต่อไปเมื่อใช้งาน $obj2 ก็จะเหมือนกับใช้ $obj1 นั้นเอง (ทั้งการแก้ไข และเรียกใช้) เพราะตัวแปรทั้งสองตัว มันอ้างอิง Memory Address เดียวกัน

PLAIN TEXT

CODE:

 1. $obj1 ——–> [OBJECT DATA]

 2. ? ? ? ? ? |